Regulamin zapytań

I.    Postanowienia ogólne

 1. Przedsiębiorcą prowadzącym serwis internetowy znajdujący się w domenie www.ozon.dello.com.pl jest Dello Bartosz Kozłowski, ul. Głowackiego 33, 17-300 Siemiatycze, NIP 9661228236, REGON 146085960, tel. 85 8742030, email: info@ozon.dello.com.pl.
 2. Regulamin określa prawa i obowiązki klientów jak również prawa i obowiązki sprzedawcy jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego serwis.
 3. Regulamin jest dostępny w polskiej wersji językowej na stronie www.ozon.dello.com.pl/regulamin-zapytan.
 4. Klient jest zobowiązany do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych. Klient nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć, logotypów bez uprzedniej zgody osoby uprawnionej.
 5. Właściciel serwisu zobowiązuje się do bezpiecznego przetwarzania danych osobowych klientów, wyłącznie w celu rzetelnego wykonania otrzymanego zapytania oraz dalszej realizacji umowy sprzedaży.
 6. Polityka prywatności znajduje się pod adresem www.ozon.dello.com.pl/polityka-prywatnosci.

II. Definicje

Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:

 • Serwis – strona internetowa w domenie www.ozon.dello.com.pl.
 • Właściciel – Dello Bartosz Kozłowski, ul. Głowackiego 33, 17-300 Siemiatycze, NIP 9661228236, REGON 146085960.
 • Klient – każdy podmiot w rozumieniu przedsiębiorcy, wysyłający zapytanie przez serwis, zgodnie z treścią regulaminu.
 • Użytkownik – każdy podmiot korzystający z internetu, który wejdzie na stronę internetową serwisu.
 • Newsletter – usługa świadczona przez serwis na rzecz użytkownika, który wyraził zgodę na otrzymywanie wiadomości elektronicznych, po dobrowolnym podaniu przez użytkownika adresu e-mail i imienia/nazwy/nicka.
 • Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej z przedsiębiorcą niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca czynności prawnej we własnym imieniu w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej.
 • Zapytanie – wysłanie wiadomości elektronicznej za pośrednictwem serwisu lub wiadomości e-mail zawierającej wskazanie produktów, które klient chce nabyć.
 • Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.
 • Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki i zasady korzystania z serwisu, w tym wysyłania zapytań dotyczących oferowanych produktów.

III. Warunki techniczne

 1. W celu korzystania z serwisu użytkownik powinien posiadać:
 • urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne;
 • dostęp do sieci internet;
 • adres poczty e-mail;
 • aktywną kartę sim z przypisanym do niej numerem telefonu komórkowego;
 1. Serwis zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi. Pliki te nie zachowują żadnych danych personalnych, używane są w sposób anonimowy w celu ocenienia realnego zainteresowania serwisem. Pliki cookies służą do wymiany informacji pomiędzy serwisem a użytkownikiem, co w znacznym stopniu ułatwia dopasowanie oferty do oczekiwań i preferencji.
 2. Użytkownik decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu końcowym użytkownika, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.
 3. Wyłączenie przez użytkownika możliwości korzystania z plików cookies może wpłynąć na funkcjonalność serwisu.
 4. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies są zawarte w polityce prywatności, udostępnionej pod adresem www.ozon.dello.com.pl/polityka-prywatnosci i stanowiącej integralną część regulaminu.

IV. Składanie zapytań

 1. Serwis jest czynny całodobowo (z pominięciem prac administracyjnych lub awarii), umożliwiając użytkownikowi wysłanie zapytania o każdej porze. Zapytania są analizowane i realizowane w dni robocze. Serwis nie realizuje zapytań od osób fizycznych.
 2. Użytkownik może złożyć zapytanie za pośrednictwem serwisu:
 • wybór produktu i jego ilości, a następnie dodanie do koszyka, co następuje przez przyciski „- / +” oraz „dodaj” na stronie produktu;
 • przejście do koszyka i, po zweryfikowaniu jego zawartości, przez przycisk „dalej”;
 • podanie danych do faktury i wysyłki, korzystając z dedykowanego formularza na stronie podsumowania zapytania;
 • zatwierdzenie zapytania przez przycisk „wyślij zapytanie”;
 • serwis potwierdza otrzymanie zapytania przez automatycznie generowaną zwrotną wiadomość e-mail, którą wysyła użytkownikowi; wiadomość zawiera szczegóły zapytania i nie stanowi dowodu realizacji zapytania czy zawarcia umowy;
 • jeżeli wiadomość nie jest zgodna z zapytaniem złożonym przez użytkownika, powinien on bez zbędnej zwłoki zawiadomić o tym serwis wysyłając wiadomość e-mail ze wskazaniem zauważonych rozbieżności; serwis prześle użytkownikowi skorygowaną treść otrzymanego zapytania;
 1. Użytkownik może złożyć zapytanie za pośrednictwem wiadomości e-mail lub formularza kontaktowego:
 • zredagowanie wiadomości zawierającej wszystkie niezbędne dane do realizacji zapytania, tożsame z podawanymi w procesie składania zapytania za pośrednictwem serwisu (nazwa produktu, ilość, dane do faktury i wysyłki)
 • wysłanie wiadomości na adres email info@ozon.dello.com.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego w serwisie.
 1. Złożenie zapytania za pośrednictwem wiadomości e-mail jest tożsame z zapoznaniem się przez użytkownika z regulaminem i polityką prywatności serwisu. Serwis może poprosić użytkownika o potwierdzenie tego stanu pod rygorem anulowania realizacji przyjętego zapytania.
 2. Właściciel potwierdza przyjęcie zapytania wysyłając użytkownikowi wiadomość e-mail z informacją zawierającą szczegóły zapytania.
 3. Jeżeli produkt jest dostępny, właściciel przesyła użytkownikowi kolejną wiadomość e-mail z potwierdzeniem tego stanu oraz załącza fakturę proforma, wzór formularza reklamacyjnego oraz oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 4. W celu dokładnego zrealizowania zapytania użytkownika serwis może skontaktować się z nim telefonicznie, aby przyspieszyć cały proces, a także ustalić dalsze szczegóły.
 5. W sytuacji gdy użytkownik nie dokona płatności, na podstawie otrzymanej faktury proforma, w przeciągu 3 dni roboczych, właściciel może anulować realizację danego zapytania.
 6. Po zaksięgowaniu przelewu na podstawie faktury proforma właściciel wysyła produkt zgodnie z postanowieniami regulaminu oraz przesyła użytkownikowi fakturę VAT w formie elektronicznej.
 7. W przypadku gdy właściciel nie będzie w stanie zrealizować części lub całości zapytania użytkownika skontaktuje się z nim w przeciągu 3 dni roboczych w celu uzyskania decyzji o anulowaniu zapytania lub realizacji zapytania w części.
 8. Zapytanie użytkownika może być złożone wyłącznie w wersji elektronicznej i musi zawierać prawdziwe dane.

V. Forma płatności

 1. Użytkownik ma możliwość dokonania zapłaty za towar jedynie w formie przelewu bankowego.
 2. Tytułem do wykonania płatności jest otrzymanie z serwisu tzw. faktury proforma w formie załącznika do wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie zapytania do realizacji.
 3. Po zaksięgowaniu wpłaty, serwis niezwłocznie wystawi fakturę właściwą i przekaże ją użytkownikowi w formie elektronicznej wysyłając na podany przy składaniu zapytania adres e-mail.
 4. Faktura w wersji papierowej, wraz z usługą jej dostarczenia za pomocą serwisu pocztowego/kurierskiego, jest wystawiana na wyraźne życzenie i podlega dodatkowej opłacie 25 zł netto za zdarzenie.

VI. Ceny

 1. Ceny podane przy produktach na stronie serwisu podawane są w złotych polskich i zawierają wymagane prawem podatki.
 2. Cena produktu nie zawiera kosztów przesyłki i ewentualnych dodatkowych opłat, które są doliczane do sumy zamawianych produktów. Użytkownik jest informowany przed wysłaniem zapytania o dodatkowych kosztach np. związanych z opakowaniem.
 3. Ceną ostateczną zamówienia, rozumianego jako wysłanie niewiążącego strony zapytania przez użytkownika do serwisu, jest cena produktu przed złożeniem zamówienia przez użytkownika, wraz z wszystkimi kosztami związanymi z realizacją zapytania.
 4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia jest udostępniana przed wyborem opcji „wyślij zapytanie” oraz potwierdzana w przesłanej niezwłocznie wiadomości e-mail na adres podany przez użytkownika.

VII. Dostawa

 1. Serwis realizuje usługę dostawy produktów za pośrednictwem serwisu kurierskiego, w dni robocze. Użytkownik nie ma wpływu na firmę realizującą tę usługę oraz nie ma możliwości odbioru produktu osobiście.
 2. Termin dostawy produktów najczęściej wynosi 5-7 dni roboczych licząc od daty zaksięgowania przelewu przychodzącego przez właściciela, z tytułu wystawionej przez niego na rzecz użytkownika faktury proforma. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za wydłużenie tego terminu w sytuacji, gdy przyczyny nie leżą po jego stronie.
 3. Maksymalny termin dostawy może wynieść 30 dni. W razie jego przekroczenia użytkownik ma prawo do wyznaczenia właścicielowi dodatkowego czasu. Jeżeli produkt nadal nie zostanie wydany, użytkownik może odstąpić od umowy i ubiegać się o zwrot poniesionych kosztów.
 4. Serwis odpowiada za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia zamówionego towaru do momentu, w którym klient go otrzyma, chyba że użytkownik w drodze indywidualnych ustaleń z właścicielem wybrał inną formę dostawy niż dostawy proponowane przez serwis.
 5. Użytkownik w momencie odbioru przesyłki może sprawdzić produkt, a w razie jakiejkolwiek szkody spisać protokół w obecności przedstawiciela serwisu kurierskiego. Spisanie protokołu nie stanowi warunku do złożenia reklamacji bądź skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy.
 6. Towary dostarczane są na terenie Polski.

VIII. Odstąpienie od umowy


Niniejsze zapisy dotyczą konsumentów oraz klientów będących jednoosobowymi działalnościami gospodarczymi (przedsiębiorca-konsument):

 1. Klient lub konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu zamówionego produktu stosowne oświadczenie w jakiejkolwiek formie. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłać oświadczenie przed jego upływem na adres Dello, ul. Głowackiego 33, 17-300 Siemiatycze lub wiadomość e-mail na adres info@ozon.dello.com.pl.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony produkt należy zwrócić na poniższy adres: Dello, ul. Głowackiego 33, 17-300 Siemiatycze.
 3. Klient lub konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
 4. Opakowanie stanowi nierozłączną część produktu. Produkt należy zwrócić w niezniszczonym opakowaniu.
 5. Jeżeli klient lub konsument wysyłając zapytanie wybrał sposób dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez właściciela, właściciel nie jest zobowiązany do zwrotu klientowi lub konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 6. Bezpośrednie koszty zwrotnego dostarczenia towaru w związku ze skorzystaniem z uprawnienia ponosi klient lub konsument, chyba że właściciel zgodził się je ponieść lub nie poinformował drugiej strony o jego prawie odstąpienia od umowy. Klient lub konsument ma obowiązek zwrócić produkt nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.
 7. W przypadku odstąpienia klienta lub konsumenta od umowy, właściciel dokona zwrotu kosztów zamówienia w ciągu 14 dni od daty otrzymania produktu, na wskazany rachunek bankowy. Właściciel zwróci klientowi lub konsumentowi koszty zamówienia przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył klient lub konsument, chyba że ten wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.
 8. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduje się w serwisie, a także jest wysyłany w wiadomości e-mail potwierdzającej realizację zapytania.
 9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje klientowi lub konsumentowi w wypadkach:
 • świadczeń, których przedmiotem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • świadczeń, których przedmiotem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • świadczeń, których przedmiotem są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • świadczeń, które są wyraźnie dostosowane do indywidualnych potrzeb konsumenta.

IX. Reklamacje i rękojmia

 1. Produkty oferowane w serwisie objęte są prawnie usankcjonowaną w kodeksie cywilnym odpowiedzialnością właściciela za niezgodność towaru z umową. Istnieje domniemanie, że jeżeli użytkownik zgłosił rękojmię właścicielowi w ciągu 12 miesięcy od doręczenia produktu to wada fabryczna produktu istniała już w chwili jego wydania.
 2. Reklamacja na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową może być przekazana:
 • listownie na adres Dello, ul. Głowackiego 33, 17-300 Siemiatycze
 • elektronicznie na adres info@ozon.dello.com.pl
 1. Właściciel jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli klient lub konsument wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
 2. Serwis rozpatruje reklamacje niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji.
 3. W przypadku braku informacji właściciela o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie określonym w poprzednim punkcie, reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść klienta lub konsumenta.
 4. W przypadku uzasadnionej reklamacji, klient lub konsument może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową, nieodpłatnej naprawy lub wymiany produktu na nowy, obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy. Klient lub konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 5. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez użytkownika adres e-mail lub adres korespondencyjny, w zależności od formy, z której klient skorzystał przesyłając wiadomość do serwisu.
 6. Przykładowy formularz reklamacyjny znajduje się w serwisie oraz jest dołączany do wiadomości e-mail potwierdzającej realizację zapytania.
 7. Istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w stosunkach prawnych z konsumentami, w tym możliwość rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pomocą platformy ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/

X. Przetwarzanie danych osobowych

Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych klientów zostały określone w polityce prywatności serwisu, stanowiącej integralną część regulaminu i znajdującej się pod adresem www.ozon.dello.com.pl/polityka-prywatnosci.

XI. Pozostałe

 1. Regulaminy są dostępne pod adresem www.ozon.dello.com.pl.
 2. Klient ma możliwość odczytu, pobrania treści regulaminów na swoje urządzenie końcowe oraz dokonania wydruku.
 3. Właściciel nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U.2016.3.ze zm.).
 4. Wszelkie spory powstałe na gruncie regulaminu lub umów sprzedaży będą rozstrzygane w pierwszej kolejności polubownie, w drodze negocjacji lub mediacji, a w przypadku braku porozumienia – przez sąd powszechny właściwy dla siedziby właściciela.

Pliki do pobrania:

Dodano do koszyka.
0 produktów -